نقل و انتقال درون استانی - اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان

تعداد افراد روی خط : 12
تعداد تقاضاهای ثبت شده : 2
 
توجه فرمایید : تمامی عملیات انجام شده در سیستم به صورت اتوماتیک ثبت و بایگانی می گردد.
بخش های سامانه
اطلاعیه ها
 
 
 
 
 
 
در این بخش ، امکان ثبت و ویرایش فرم تقاضا فراهم می باشد . تا زمانی که مهلت زمانی ارسال فرم های تقاضا باقی باشد یا اینکه پرونده شما توسط مسئولین بررسی نگشته باشد ، امکان ورود مجدد و ویرایش اطلاعات موجود است . اما در صورت پایان مهلت زمانی ، این بخش سیستم بسته می گردد و یا در صورت بررسی فرم شما توسط مسئولین ، از ورود شما به بخش ویرایش و تغییر اطلاعات به صورت اتوماتیک جلوگیری به عمل می آید .
 
در این بخش ، امکان نمایش فرم تقاضا و پیگیری روند بررسی پرونده توسط مسئولین فراهم می باشد . همچنین چنانچه مسئولین مناطق و یا اداره کل برای شما پیام یا اطلاعیه ای ارسال کرده باشند ، امکان مشاهده آنها در این بخش می باشد .
 
در این بخش نتیجه درخواست نقل و انتقال شما نمایش داده می شود . در صورتی که نتایج اعلام گردند این بخش از سیستم فعال گشته و شما نتیجه درخواست خود را به صورت یک کارنامه کشوری مشاهده می نمایید .
 
 

بسمه تعالی

اطلاعیه مورخ 96/3/9

سلام علیکم

         با احترام، نظر به عدم اطلاع رسانی گسترده برخی از ادارات که منجر به مراجعه تعدادی از همکاران متقاضی استفاده از بخشنامه شماره 214/97559/4900-96/2/2 شده است ، براساس هماهنگی مجدد بعمل آمده با شورای پزشکی استان آخرین مهلت تحویل اسناد به استان  مورخ 96/3/16 اعلام میگرددبدیهی است در صورت مراجعه پس از مهلت مذکور بدلیل همزمانی با تشکیل جلسه شورای پزشکی امکان طرح نخواهد بود و مسئولیت عواقب امر بر عهده مسئولین ذیربط میباشد.

 

اداره امور اداری و تشکیلات

اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان